Takstblad

Vrinners Vandværk I/S
8420 Knebel

TAKSTBLAD
2013

VANDAFGIFTER
Pris excl. moms

1. Fastafgift pr. Lejlighed

2. Vandafgift pr. m3, (+ grøn afgift)

3. Måler gebyr

4. Gebyr for overskridelse af betalingsfristen

5. Gebyr for aflæsning af vandmåler

6. Lukning + omkostninger

7. Genåbning + omkostninger

8. Flyttegebyr betales af fraflytter

9. Flyttegebyr betales af indflytter

TILSLUTNINGSAFGIFTER

10. Tilslutningsbidrag

11 Anlægsbidrag

500,00kr.

3,25kr.

150,00kr.

150,00kr.

150,00kr.

300,00kr.

300,00kr.

200,00kr.

200,00kr.

 

12.000,00 kr.

4.800,00 kr.

 

Gruppe I

12. Have, byggegrund med enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, etageejendom eller boligblok er afgiften
12.000,00 kr. for første lejlighed.
For følgende lejlighed betales 62 % heraf.
For ungdomsboliger betales 12.000,00 kr. for første lejlighed og for følgende lejlighed betales 52 % heraf.
Såfremt enfamiliehus ændres til lejligheder, betales yderligere tilslutningsafgift.
Eks.: ændres huset til 3 lejligheder betales yderligere tilslutningsafgift.
Der kan ikke tilbagebetales tilslutningsbidrag ved nedlæggelse eller sammenlægning af boliger eller grunde.

 

Gruppe 2

13. Industri, landbrugsejendomme med besætning, forretning, offentlige eller private institutioner, blandet
privat og erhverv:
Der betales tilslutningsafgift på 12.000,00 kr. + et anlægsbidrag på 4.800,00 kr. for hvert påbegyndt 600 m3
forbrug pr. år udover de første 600m3.
Ved tilslutning beregnes tilslutningsafgift eller det forbrug, der påregnes til den pågældende ejendom.
Overstiger det virkelige forbrug det oprindelige påregnede forbrug, erlægges der yderligere anlægsbidrag efter
der til enhver tid gældende takstblad.
Der kan ikke tilbagebetales anlægsbidrag selvom det maksimale tilladte forbrug falder.

Overgår en ejendom fra gruppe 1 til gruppe 2 vil der blive opkrævet tilslutningsafgift efter det til enhver
tid gældende takstblad for gruppe 2 med fradrag af
tilslutningsafgiften for gruppe1. Der kan aldrig blive tale om tilbagebetaling i den
forbindelse.

 

Øvrige takster:

14a. Byggevand
Forbrug af vand under byggeri. 600,00 kr.
Ved større byggerier f.eks. industri, fastsættes afgiften af bestyrelsen.
14b. For vandværkets syn af ibinding. 500,00 kr.

 

Vandledninger:

15. Anboring og stikledning betales af skødehaveren (forbruger).
Den der udstykker betaler fremførsel af hovedledning og stikledning til grundene.
Planer og tegninger vedr. vandledninger i udstykningsområder skal godkendes af vandværket, der ligeledes
bestemmer dimensioner af hovedledninger, stikledninger, stophaner og målerbrønde. Når trykprøvning og
godkendelse har fundet sted, overtager vandværket ledningsnettet.

 

Moms og indeksering:

16. Alle takster og afgifter er exklusive moms.

Vrinners Vandværk I/S
d. 06 november 2012
Bestyrelsen